Een belangrijke vraag is of het wel mogelijk is een betere, vredevolle maatschappij te creëren, zolang de individuen in zichzelf nog geen vrede en harmonie hebben.

Artikel getagt: „levensvragen“

Wat is onafhankelijke spiritualiteit ?
Wat is onafhankelijke spiritualiteit ? avatar

Dit komt uit ons oud forum

Pieter Indep. Spirituality:

Wij verstaan onder onafhankelijke spiritualiteit:

Alles met betrekking tot het spirituele leven, zonder het aannemen van dogma’s uit georganiseerde godsdiensten, sekten, zogenaamd heilige boeken, goeroes, heiligen, boddhisattva’s, enz…

Omdat dit alles geen oorspronkelijk inzicht is, maar tweedehands-informatie, geloof, gevormd door anderen en door ons aanvaard via onze conditionering.
Dat neemt niet weg dat deze bronnen interessante informatie kunnen bevatten, die we wel met open geest willen onderzoeken.

Het gaat over open staan om alle dimensies van het leven zelf te zien, tegenover je laten beperken door de oogkleppen van het geloof.

Pieter

Lees de rest van dit artikel »

Share

Wat is er mis met geloven?
Wat is er mis met geloven? avatar

Natuurlijk is er niets mis met geloven. Maar het kan ook levensgevaarlijk zijn. Niet enkel voor jezelf, maar ook voor anderen. Geloven is iets aannemen, niet iets weten. Meestal wordt het verdedigd met “ik voel het aan als juist” of “mijn intuitie zegt dat het waar is” of “ik heb bevestiging gekregen van hogerhand”. Maar je zogenaamde intuitie zou wel eens kunnen gevormd zijn door je conditionering, niet? Een cruciaal punt hierin is ook het feit dat gedachtekracht dingen creëert. Lees de rest van dit artikel »

Share

Houdt conditionering ons af van de werkelijkheid?
Houdt conditionering ons af van de werkelijkheid? avatar

Uit ons oud forum

Pieter I.S.:

Beseffen we eigenlijk hoever onze conditionering ons meeneemt, weg van de werkelijkheid ?
Hoeveel dingen worden niet gewoon aangenomen en blijven voor de rest van het leven een “vaststaand feit” ? Zaken die we op school voor waar aannamen, of van onze ouders, theorieën van tv of uit boeken. Wetenschappelijke stellingen die we aannemen tot ze weer eens bijgesteld worden, godsdienst, morele waarden, maatschappij-visies, rassen-oordelen, levensstijl en familiale normen. Als je dit bij jezelf nagaat en je laat even al deze tweedehandsinformatie voor wat ze is, wat blijft er dan over ? Wat is er echt dat je zelf inziet ? Want de waarde van die hele conditionering is toch wel beperkt, niet ? Als ze veel meer omvat dan algemeen wordt aangenomen, komt het er dan niet op neer dat de meeste mensen als robotten leven, als slaven van die conditionering ?

Pieter

Lees de rest van dit artikel »

Share

De dood, reïncarnatie?
De dood, reïncarnatie? avatar

Een klassieke vraag: is er leven na de dood ? De antwoorden zijn meestal ofwel gebaseerd op geloof, dus subjectief, ofwel op enkel logisch denken en dus uiterst beperkt. Zij die thuis zijn in de geestelijke wereld en er objectieve ervaring mee hebben, hoeven niet te geloven, maar weten.

Lees de rest van dit artikel »

Share

Vrede in de wereld?
Vrede in de wereld? avatar

Mensen waarin de innerlijke vrede bloeit, zullen automatisch ook een vredevolle maatschappij doen ontstaan. Is het dan niet dringend om eerst bij jezelf op ontdekking te gaan naar de werkelijke bron van innerlijk conflict ?

Lees de rest van dit artikel »

Share

Individu en maatschappij
Individu en maatschappij avatar

Het is heel begrijpelijk dat mensen over heel de wereld trachten de maatschappij te veranderen door politiek, acties, terreur, drukkingsgroepen, ontwikkelingshulp, enz.

Lees de rest van dit artikel »

Share

Wat is een harmonische relatie, liefde ?
Wat is een harmonische relatie, liefde ? avatar

Dit is een van de meest courante vragen die bij velen aan de orde zijn. Waarom is het toch zo moeilijk om een blijvend harmonische relatie te hebben ?

Lees de rest van dit artikel »

Share

Helderziendheid en andere paranormale gaven
Helderziendheid en andere paranormale gaven avatar

Waarom toch wil men zo graag paranormale gaven verwerven ? Avontuurlijk lijkt het wel, maar eens te meer is dit het verlangen naar iets anders dan het saaie dagelijkse leven, dat vele mensen drijft.

Lees de rest van dit artikel »

Share

Is het mogelijk te leven in het moment ?
Is het mogelijk te leven in het moment ? avatar

Je kan onmogelijk een inspanning doen om in het heden te leven. Mentale inspanning op zich is al een streven dat zich verwijdert van het heden.

Lees de rest van dit artikel »

Share

Is het mogelijk te leven zonder angst ?
Is het mogelijk te leven zonder angst ? avatar

Waar komen angsten vandaan ? Eens te meer een vorm van conditionering. Men beweert wel dat vele angsten uit het onbewuste komen, maar is de grens tussen onbewuste en bewuste wel reëel als we echt helder zijn ?

Lees de rest van dit artikel »

Share

Is het mogelijk te leven zonder conditionering ?
Is het mogelijk te leven zonder conditionering ? avatar

Het is gemakkelijk te beweren dat het wel of niet mogelijk is, maar dat kan je enkel zelf ontdekken, door inzicht in de werking van de geest. Als je de automatische reacties echt doorziet, terwijl ze plaatshebben, krijgen ze geen kans meer, tenzij ze functioneel zijn.

Lees de rest van dit artikel »

Share

Conditionering en de gevolgen ervan
Conditionering en de gevolgen ervan avatar

Conditionering zorgt voor conflicten in de wereld. Op het moment van geboorte dragen we al een pak informatie mee. Het is gemakkelijk aan te tonen dat we het leven niet met een maagdelijke geest beginnen, maar dat we ervaring meebrengen uit het verleden. Lees de rest van dit artikel »

Share

Is waarneming zonder beeldvorming mogelijk?
Is waarneming zonder beeldvorming mogelijk? avatar

Als we iets waarnemen volgt er onmiddellijk een actie van denken en gevoel met een beoordeling. Ons brein is zo gewoon om dat te doen, dat we niet meer weten wat het is om gewoon waar te nemen. Toch is het onmogelijk om de werkelijkheid te zien zoals ze is, als de conditionering tussen jezelf en het waargenomene komt. Lees de rest van dit artikel »

Share

Een gezonde geest in een gezond lichaam?
Een gezonde geest in een gezond lichaam? avatar

De vaststelling dat de gezondheid van het lichaam een belangrijke basis is voor het goed functioneren van de geest is al heel oud. Toch produceert de maatschappij vooral ongezonde voeding en drank en allerlei zaken die deze benaming niet eens verdienen. Lees de rest van dit artikel »

Share

Theorie of inzicht?
Theorie of inzicht? avatar

Je kan een heel leven theoretiseren over wat een evenwichtige manier van leven is, wat spiritueel inzicht is, enz. Maar zolang het een idee is, een product van het denken, is het iets wat je zou moeten onthouden en regelmatig herinneren, om er dan naar te leven. Dit heeft niets te maken met echt inzicht. Lees de rest van dit artikel »

Share

Kan het ego naar een hogere vorm evolueren?
Kan het ego naar een hogere vorm evolueren? avatar

Er wordt dikwijls beweerd dat het belangrijk is een goed en sterk zelfbeeld te hebben. Maar is dat zelfbeeld niet juist de basis van innerlijke conflicten ? Elke keer dat het zelfbeeld niet naar je zin is moet je het weer bijschaven. Lees de rest van dit artikel »

Share

Wachten op de wetenschap?
Wachten op de wetenschap? avatar

De wetenschap lijkt tot op heden bijna uitsluitend het rationele denken te gebruiken. Andere mogelijkheden tot waarneming van de werkelijkheid worden uitgesloten. Lees de rest van dit artikel »

Share

Mogelijkheden en beperkingen van het menselijk denken
Mogelijkheden en beperkingen van het menselijk denken avatar

Het denken is steeds gebaseerd op wat er in het verleden is gebeurd. Je kan nooit in het heden denken. Je afkomst en conditionering bepalen je denken. Het is zeer nuttig voor praktische zaken, maar niet voor iets dat buiten het denken valt en oneindig is. Lees de rest van dit artikel »

Share

Moraal en ethiek
Moraal en ethiek avatar

De moraal die op een bepaald moment door de maatschappij wordt aanvaard, is bepaald door de gezamelijke conditionering van de burgers. Dit verandert permanent in de tijd en verschilt volgens de plaatselijke cultuur. Moraal wordt aangepast aan de vermeende behoeften. Lees de rest van dit artikel »

Share

Wie of wat is god?
Wie of wat is god? avatar

Sinds mensenheugnis vormt de mens zich een eigen beeld van wat hij god noemt. Is het niet ongelooflijk dat de mens, die maar een stipje is in het grote heelal, met zijn uiterst beperkt rationeel verstand, zich een beeld voorstelt van wat dan het oneindige, oppermachtige, allesomvattende moet zijn ? Lees de rest van dit artikel »

Share

Idealen, principes, theorieën, filosofieën
Idealen, principes, theorieën, filosofieën avatar

Zolang we ons leven baseren op een bepaalde theorie, ideaal of filosofie, lopen we achter de feiten, achter het leven aan. Dan is alles afhankelijk van de tijdelijke opinie, die we steeds bijschaven. Misschien is er een totaal andere benadering. Een bestaan dat zich afspeelt in het nu. Misschien begint daar pas het echte leven en is het leven in het denken een soort droom ? Filosofieën genoeg, maar zijn die niet gewoon intellectueel amusement ?

Share

Goeroe’s: noodzaak of belemmering?
Goeroe’s: noodzaak of belemmering? avatar

Omdat iedereen zegt dat die of die persoon, liefst met baard en lang kleed, “verlicht” is of “satori” heeft bereikt, wordt er al meteen met een speciaal ontzag naar geluisterd. Dit terwijl we eigenlijk totaal niet weten wat er in die persoon omgaat. Lees de rest van dit artikel »

Share

Wat met geloof, godsdiensten en sektes?
Wat met geloof, godsdiensten en sektes? avatar

Geloven houdt altijd een risico in. Het is eigenlijk een gok, in de hoop dat het geloofde ook met de waarheid overeenstemt. Maar op wat is ons geloof gebaseerd ? Eens te meer is het onze conditionering die bepaalt wat we geloven. Opvoeding, cultuur, “intuitie” laten ons besluiten om een bepaald geloof aan te hangen, of ons juist ertegen af te zetten. Lees de rest van dit artikel »

Share

Essentiële levensvragen
Essentiële levensvragen avatar

Een vrije geest?

Een klein aantal spiritueel ingestelde mensen zijn niet tevreden met de antwoorden van bepaalde stromingen, godsdiensten, goeroes, enz. Ze willen objectieve vragen stellen bij de werking van de menselijke geest. Die blijkt heel geconditioneerd en “automatisch” te functioneren. Hij veroorzaakt daardoor veel disharmonie en lijden in zichzelf en in de maatschappij.

Deze ontdekkingstocht naar de kern van de geest en het leven willen we maken op een totaal onafhankelijke wijze, dus los van welke godsdienst, geloof, sekte, wetenschappelijk dogma of organisatie dan ook. Maar vooral zonder vooropgestelde theorieen over wat wel en niet mogelijk is. Want zonder vrijheid leidt zo’n onderzoek enkel naar beperkte conclusies, zoals een geit die aan een paaltje gebonden is.

De “paranormale” wereld is een realiteit die op natuurlijke wijze ervaren kan worden. Maar velen staren zich blind op bepaalde verschijnselen. Het lijkt avontuurlijk en leidt de aandacht af van de essentie.
Geforceerde ervaringen door visualisatietechnieken kunnen gevaarlijk zijn.

Belangrijk is het vermijden van de vele valkuilen van de geest, die uit eigenliefde al snel zelf allerlei zingevingen, paradijzen, goden en hogere ego’s wil creëren. We zullen dus trachten de werkelijkheid te beschouwen door de onwerkelijkheden te doorzien.

Ik meen dat het voor iedereen, zonder de noodzaak van boeken of universitaire studies, mogelijk is een totaal ander zicht op het bestaan te ontdekken in zichzelf. Dat inzicht brengt een compleet andere levenswijze teweeg, hoewel daarom nog niet herkenbaar voor de buitenwereld.

Een vrije, vredige geest leeft niet onder het juk van de conditionering en is in harmonie met zichzelf en de maatschappij, wat er ook gebeurt. Klinkt dit onmogelijk ? Oordeel niet en laat de mogelijkheid open.

Deze “verheldering” komt voort uit de stilte van het denken.
Door de innerlijke vrede die zo op spontane wijze ontstaat, is er de noodzakelijke ruimte voor iets totaal nieuw, iets dat letterlijk onvoorstelbaar en onbeschrijflijk is. Het is niet gebaseerd op wat je weet uit het verleden.
Er ontstaan dan fysieke veranderingen in de hersenen, met drastische gevolgen. Geest en lichamen komen in een andere toestand en krijgen een groter frequentiebereik.
Er zijn allerlei namen aan gegeven zoals universele liefde, godsbewustzijn, verlichting, enz, maar alle omschrijvingen zijn uiteraard vervormingen en steeds naast de kwestie, doordat het dan gereduceerd wordt tot het denken, dat steeds dualistisch is.

Je vindt hier een bondige aanzet tot beschouwing van diverse onderwerpen. Geregeld worden er uitbreidingen toegevoegd.
Bij mijn voordrachten wordt op deze onderwerpen diep ingegaan. Deze voordrachten zijn gratis, tenzij anders vermeld (delen in de kosten voor de ruimte).
Om een voordracht bij te wonen, of indien je een voorstel hebt om in je regio een voordracht of andere activiteit te organiseren, contacteer me dan via de contactbutton.

Je bent steeds welkom met objectieve reacties en vragen. Klik daartoe rechtsonder op “comments” of typ in het vak onder het bericht. Je hoeft niet in te loggen, maar het mag wel.
Een verhelderende tocht toegewenst,

Pieter

Share

Uit een email-dialoog over ego en verlichting
Uit een email-dialoog over ego en verlichting avatar

Vraagsteller: Is meditatie niet essentieel voor iedereen ook al gebeurt dit vanuit een geconditioneerd bewustzijn?

Pieter: Natuurlijk doet iedereen wat hij/zij denkt dat goed is, maar alle handelingen vanuit een geconditioneerd bewustzijn vormen een voortzetting van het geestelijk conflict. Het kan wel een tijdelijk symptomatisch effect hebben, zoals een soort kalmering van de geest, of verleidelijke spirituele ervaringen teweegbrengen. Sommige bekende scholen zoals boeddhisme e.d. zijn daar sterk in. Het kan iemand wel zeer lang bezighouden. Lees de rest van dit artikel »

Share

Wat is een vredige geest?
Wat is een vredige geest? avatar

Natuurlijk is het onmogelijk om vanuit een verwarde geest een juiste voorstelling te maken van wat een vredige geest is. Een verwarde geest is immers gevangen in de conditionering, en die conditionering is, ook onbewust, opgebouwd uit het verleden. Wat nu? Onbegonnen werk?  Lees de rest van dit artikel »

Share
Switch to English site
☼ Spiritueel netwerk ☼
www.spiritoo.com is het spiritueel sociaal netwerk met andere visie ivm privacy, zonder reclame, enz. Ga eens verkennen.
Goedgekeurd label

isapproved

Dit eigen label geven we aan projecten die wijzelf of vrienden hebben kunnen ervaren en die we uitstekend vinden. Ze genieten ons vertrouwen en liggen in de lijn van onze site, dus met een onafhankelijke spirituele instelling.